Algemene voorwaarden WordPress onderhoud

Artikel 1 – Definities

1.1 The Business Factory, gevestigd te Huizen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 50559893.

1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Overeenkomst aangaat met The Business Factory, teneinde de Dienst te kunnen gebruiken.

1.3 Gegevens: alle informatie en/of gegevens dat de Klant heeft aangeleverd. Dit is zowel inloggegevens voor de Website als de persoonlijke Gegevens voor het bestellen van de Dienst.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen The Business Factory en Klant en die Klant in staat stelt gebruik te maken van de Dienst.

1.5 Dienst: bestaande uit 1) de onderhoud, en de ondersteuning daarvan, dat The Business Factory aanbiedt en waarmee de Klant op eenvoudige wijze zijn of haar WordPress Website up-to-date kan houden. Hier valt onder: het back-uppen van database en website, het updaten van WordPress, plugins, het verwijderen van SPAM reacties, oude pagina en post revisies en het opschonen van de database.

1.6 Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.7 Website: de website, of de websites van Klant aangeleverd in de aanvraagprocedure, waarop de Dienst wordt geleverd door The Business Factory.
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen The Business Factory en Klant.

2.2 Eventuele door Klant aangedragen voorwaarden, wijzigingen van en/of uitzonderingen op deze Gebruiksvoorwaarden maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij The Business Factory daar uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord is gegaan.

2.3 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik van de Dienst.

 

Artikel 3 – Totstandkoming

3.1 Op de Website kan Klant een aanvraag doen voor ”WordPress onderhoud”. Klant ontvangt de offerte van aanvraag in beginsel per e-mail.

3.2 Klant aanvaardt de offerte door het akkoord geven via e-mail of telefoon. Met deze aanvaarding komt een Overeenkomst tot stand.

 

Artikel 4 – Duur en beëindiging

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, tenzij in het e-mail contact een andere duur is opgenomen. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur.

4.2 De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, welke opzegging zonder opgave van redenen en motivering mag plaatsvinden.

 

Artikel 5 – Toegang en updates

5.1 Door het aangaan van de Overeenkomst verkrijgt The Business Factory toestemming om in te loggen met de door Klant aangeleverde Gegevens in de Website van Klant, op welke manier dan ook.

5.2 The Business Factory is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door The Business Factory of van de Dienst aan de Klant of Website.

5.3 The Business Factory kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het uitlekken van Gegevens van de Klant. The Business Factory zal alles in haar macht doen om deze gegevens vertrouwelijk te houden.

5.4 The Business Factory zal nimmer Gegevens van de Klant verschaffen, uitlenen of verkopen aan derden.

5.5 The Business Factory is niet gehouden tot enige vergoeding, en kan niet verantwoordelijk gehouden voor schade, problemen of incompatibiliteiten binnen de Website door gebruik van de Dienst.

 

Artikel 6 – Beschikbaarheid en onderhoud

6.1 The Business Factory zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid (en compatibiliteit van WordPress versie, plugins en database) van de Website te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.

6.2 The Business Factory is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door The Business Factory of van de Dienst aan de Klant of Website.

6.3 The Business Factory kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het uitlekken van Gegevens van de Klant. The Business Factory zal alles in haar macht doen om deze gegevens vertrouwelijk te houden.\r

6.4 The Business Factory zal nimmer Gegevens van de Klant verschaffen, uitlenen of verkopen aan derden.

6.5 Het oplossen van (incompatibiliteit) problemen van en tussen thema’s, plugins en WordPress valt niet onder de Dienst; tegen een meerprijs kan dit wel voor de Klant gerealiseerd.

6.6 Voor deze prijs dient er apart een offerte te worden opgesteld voor Klant, specifiek per Website.

6.7 The Business Factory is niet gehouden tot enige vergoeding, en kan niet verantwoordelijk gehouden voor schade, problemen of incompatibiliteiten binnen de Website door gebruik van de Dienst.

 

Artikel 7 – Tarieven en prijzen

7.1 Alle tarieven op The Business Factory, in brochures, offertes en andere materialen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.2 Alle tarieven op The Business Factory, in brochures, offertes en andere materialen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

7.3 The Business Factory behoudt zich het recht voor om ieder kalenderjaar de tarieven voor Zaken en/of Diensten te corrigeren voor inflatie op basis van de CBS Dienstenprijsindex van het voorafgaande kalenderjaar.

7.4 Indien de Overeenkomst tot afname van een Aanvullende Dienst na het verstrijken van de duur verlengd wordt, zal The Business Factory Klant een factuur doen toekomen voor de betaling van de volgende termijn.

7.5 Klant gaat akkoord met schriftelijke als elektronische facturatie door The Business Factory.

7.6 Indien de betaling 30 dagen na de factuurdatum door Klant nog niet is voldaan, dan heeft The Business Factory de bevoegdheid om het Dienst van Klant en andere diensten dan wel overeenkomsten die bij The Business Factory zijn afgesloten (al dan niet tijdelijk) te blokkeren.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

8.1 The Business Factory is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade geleden door Klant of door derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, verlies van Gegevens dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan, omzet en immateriële schade.

8.2 De aansprakelijkheid van The Business Factory jegens Klant, uit welke hoofde dan ook (waaronder en tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting), is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Klant betaalde abonnementsgeld per jaar, met een maximum van € 500,00 exclusief 21% BTW.
8.3 Klant vrijwaart The Business Factory voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

8.4 De vorige leden zijn niet van toepassing indien en voor zover er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van The Business Factory.

 

Artikel 10 – Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

9.1 Online behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Een wijziging treedt eerst in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische nieuwsbrief. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

9.3 Indien Klant een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen tegen de datum dat de nieuwe Gebruiksvoorwaarden in werking zullen treden. The Business Factory dient van de beëindiging uiterlijk op de dag voor het in werking treden van de gewijzigde voorwaarden in kennis gesteld te worden.

9.4 De vorige leden zijn niet van toepassing indien en voor zover er sprake is van schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van The Business Factory.

 

Artikel 11 – Slotbepaling

10.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

10.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Business Factory gevestigd is.

10.4 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

THE BUSINESS FACTORY
Havenstraat 76
1271AG Huizen

Telefoon: 035 – 75 071 76
E-mail: info@the-business-factory.nl
KvK: 50.55.98.93
BTW: NL170380646B01