Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1 The Business Factory, gevestigd te Huizen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 50559893.

1.2 Klant: degene die, dan wel het bedrijf dat, de Opdracht voor de Werkzaamheden heeft verstrekt.

1.3 Opdracht: het verzoek van de Klant aan de Opdrachtnemer om tegen betaling Werkzaamheden te verrichten.

1.4 Werkzaamheden: al hetgeen The Business Factory ten behoeve van de Klant, binnen het kader van de door de Klant met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of doet ondernemen.

1.5 Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden en de begroting van de aan die Werkzaamheden verbonden kosten.
 

Artikel 2 – Afwijkende voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en overeenkomsten tussen The Business Factory en de Klant en leveringen van The Business Factory aan de Klant, tenzij deze voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover zij niet strijdig zijn met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Klant en The Business Factory.

2.2 Eventueel door de Klant gehanteerde algemene (in-koop)voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen The Business Factory en de Klant is overeenkomen.

2.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de door de Klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en de onderhavige voorwaarden prevaleren de onderhavige voorwaarden.
 

Artikel 3 – Offertes

3.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte zelf anders is vermeld.

3.2 Desgevraagd zal Content The Business Factory vóór aanvang van de Werkzaamheden een Offerte aan de Klant ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de Opdracht substantiële afwijkingen ten opzichte van een Offerte voordoen, zal The Business Factory de Klant hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3.3 Overschrijdingen van Offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de Klant geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3.4 Overschrijdingen van Offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door The Business Factory ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een Offerte zijn opgenomen. Dergelijke voorwaarden worden geacht aan de Klant bekend te zijn en tevens van het begin af aan van de onderhavige voorwaarden deel uit te maken. In geval van strijdigheid van dergelijke voorwaarden met de onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.
 

Artikel 4 – Prijzen, leveringen en betalingen

4.1 Alle door The Business Factory gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2 The Business Factory is gerechtigd om aan Klant prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat Offerte is verzonden.

4.3 The Business Factory behoudt zich het recht voor om ieder kalenderjaar de tarieven voor Zaken en/of Diensten te corrigeren voor inflatie op basis van de CBS Dienstenprijsindex van het voorafgaande kalenderjaar.

4.5 Alle leveringen door de Klant dan wel door de Klant ingeschakelde derden worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar The Business Factory is gevestigd.

4.6 Alle betalingen dienen op een door The Business Factory aan te wijzen rekening te geschieden.
 

Artikel 5 – Opdrachten en wijzigingen

5.1 Een Opdracht wordt door The Business Factory aanvaard hetzij door een schriftelijke bevestiging van de Opdracht aan de Klant, hetzij doordat The Business Factory met de uitvoering van de Werkzaamheden aanvangt. The Business Factory heeft het recht om een Opdracht niet te aanvaarden zonder opgaaf van redenen.

5.2 De Klant is door en vanaf de verstrekking van de Opdracht gebonden.

5.3 The Business Factory is door en vanaf de schriftelijke bevestiging van de Opdracht gebonden.

5.4 Wijzigingen in de Opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de Klant tijdig en schriftelijk aan The Business Factory te worden meegedeeld. Indien wijzigingen door de Klant mondeling worden gemeld, dan komt zulks voor rekening en risico van de Klant.

5.5 Eventuele wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door The Business Factory.

5.6 De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste c.q. ten gunste van de Klant.

5.7 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door The Business Factory wordt overschreden. The Business Factory is alsdan niet aansprakelijk jegens de Klant voor eventuele schade die de Klant mocht lijden als gevolg van die gewijzigde levertijd.

5.8 Mocht de Klant om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Klant gereed is, dan is de Klant verplicht om alle reeds door de Klant gemaakte kosten en besteedde uren aan The Business Factory te voldoen evenals alle door The Business Factory aan derden te betalen kosten vanwege de annulering en/of tussentijdse beëindiging van de Opdracht, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan The Business Factory toekent.
 

Artikel 6 – Relatiebeheer

6.1 The Business Factory maakt van alle contacten met de Klant een contactrapport als dit is overeengekomen.

6.2 In geval van telefonisch contact wordt alleen een contactrapport gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het uitsluitende oordeel van de Klant aanleiding geeft.

6.3 Als de Klant naar aanleiding van de ontvangst van een contactrapport niet per ommegaande reageert, wordt de inhoud van het rapport als juist en volledig aangemerkt en zijn de Klant en The Business Factory aan de inhoud ervan gebonden, tenzij de planning van de Opdracht toestaat dat een wachttijd van 24 uur in acht wordt genomen en ongeclausuleerde goedkeuring pas hierna geacht kan worden te zijn verleend.

6.4 In geval binnen 4 dagen na het contact door The Business Factory actie moet worden ondernomen, zal The Business Factory van tevoren per e-mail schriftelijk akkoord van de Klant vragen.

6.5 The Business Factory zendt de contactrapporten naar een daartoe bij de Klant aangewezen persoon.
 

Artikel 7 – Inschakeling derden

7.1 Indien zulks naar het oordeel van The Business Factory redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een Opdracht, dan wel uit de aard van een Opdracht voortvloeit, is The Business Factory gerechtigd om namens en voor rekening van de Klant derden opdracht te geven tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten.

7.2 Tenzij anders wordt overeengekomen zal de Klant de door haar ingeschakelde derden rechtstreeks voor de door hen geleverde goederen en/of diensten betalen en de aldus gemaakte kosten rechtstreeks aan de Klant in rekening brengen, eventueel te vermeerderen met een bureauopslag indien en voor zover The Business Factory en de Klant dit zijn overeengekomen.

7.3 Indien en voor zover de door The Business Factory ingeschakelde derden algemene voorwaarden hanteert en deze voorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen The Business Factory en de derde, gelden deze door de derde gehanteerde algemene voorwaarden tevens in de relatie tussen The Business Factory en de Klant, met dien verstande dat wanneer sprake is van strijdigheid tussen de door de derde gehanteerde voorwaarden en de onderhavige voorwaarden, de onderhavige voorwaarden in de relatie tussen de Klant en The Business Factory zullen prevaleren.
 

Artikel 8 – Betalingstermijn

8.1 Opdrachten hoger dan €1.500,- zullen voor 50% voorafgaand aan de opdracht gefactureerd worden. Mits anders is afgesproken. Voor opdrachten boven de €5.000,- en die langer doorlopen dan 35 dagen, zal een deelfactuur van 30% op het openstaande bedrag verzonden worden.

8.2 Betaling dient, onverminderd het bepaalde in de volgende leden, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij The Business Factory en de Klant schriftelijk een afwijkende termijn zijn overeengekomen. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van door haar te betalen facturen met gelden die de Klant van The Business Factory tegoed heeft.

8.3 Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.

8.4 Kosten die The Business Factory ten behoeve van de Klant moet maken en die gelet op hun omvang door The Business Factory niet op voorschotbasis gedragen dienen te worden. Hieronder vallen in ieder geval de kosten voor televisie- en/of commercialproductie-, websiteproductiekosten en (ether)mediakosten. De hier bedoelde kosten dienen door The Business Factory van de Klant te zijn ontvangen vóór het tijdstip waarop The Business Factory tot betaling van deze kosten verplicht is.

8.5 Porto- en andere verspreidingskosten die gerelateerd zijn aan direct marketingverzendingen dienen door The Business Factory van de Klant ontvangen te zijn vóór verzending/verspreiding door The Business Factory.

8.6 The Business Factory is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd zekerheid van de Klant te verlangen in de vorm van een door de Klant geaccordeerde bankgarantie van een reguliere Nederlandse bankinstelling ter hoogte van het totaal van de door de Klant uit hoofde van een bepaalde Opdracht aan The Business Factory verschuldigde vergoeding.

8.7 Indien de Klant niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens The Business Factory voldoet is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is. Vanaf de dag waarop de factuur betaald had moeten zijn is aan The Business Factory rente verschuldigd over het factuurbedrag. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van de op het moment van facturering geldende wettelijke rente plus 2%.

8.8 The Business Factory is gerechtigd om alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke die The Business Factory met betrekking tot de incasso maakt, voor rekening van de Klant te brengen. De hier bedoelde kosten zullen ten minste € 100,- per vordering bedragen. Als bewijs van de verschuldigdheid van de factuurkosten is verlegging van de desbetreffende facturen voldoende.
 

Artikel 9 – Opschorting, staking en ontbinding

9.1 The Business Factory is gerechtigd de verdere uitvoering van de Opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de Klant de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

9.2 Bovendien is The Business Factory gerechtigd de tussen hem en de Klant bestaande overeenkomsten, ook voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor de Klant uit enige met Klant gesloten overeenkomst voortvloeien.

9.3 The Business Factory is tevens gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen The Business Factory en de Klant te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de Klant, bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant en/of bij overdracht van de activa en/of passiva of onderneming van de Klant.

9.4 De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de Klant.

9.5 Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte Werkzaamheden onverlet. Daarenboven is The Business Factory alsdan gerechtigd van de Klant te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de Klant en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door The Business Factory gederfde winst.
 

Artikel 10 – Levertijden

10.1 De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt The Business Factory ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming door de Klant van enige verplichting jegens The Business Factory.
 

Artikel 11 – Zorgplicht

11.1 The Business Factory zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Klant in acht nemen.

11.2 In het bijzonder draagt The Business Factory – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, zelf reguleringsregels en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

11.3 Tevens draagt The Business Factory zorg voor de geheimhouding van alle door de Klant in het kader van de Opdracht aan The Business Factory ter beschikking gestelde gegevens en informatie.
 

Artikel 12 – Bezwaar, klachten en bewijs

12.1 Ter zake van zichtbare gebreken moet de Klant terstond nadat The Business Factory de door hem verrichte Werkzaamheden aan de Klant heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen nadat het werk is openbaar gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. Overigens is The Business Factory nimmer aansprakelijk voor schade van de Klant ten gevolge van fouten in advertenties, drukwerk of andere media en voor foutieve plaatsing van opdrachten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van The Business Factory.

12.2 Ter zake van onzichtbare gebreken dient de Klant schriftelijk bezwaar te maken binnen acht dagen nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd dan wel redelijkerwijs had kunnen constateren.

12.3 Bezwaren met betrekking tot facturen moeten binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij Klant worden gemeld. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

12.4 Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Klant zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

12.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van The Business Factory beslissend.
 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

13.1 De aansprakelijkheid voor Werkzaamheden ten behoeve van de Klant, die The Business Factory aan een derde heeft uitbesteed, is beperkt tot het bedrag dat The Business Factory op die derde kan verhalen. The Business Factory zal al hetgeen doen, respectievelijk de Klant alle medewerking verlenen die van The Business Factory gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

13.2 De Klant vrijwaart The Business Factory tegen alle claims van derden die verband houden met de in opdracht van de Klant vervaardigde werken en materialen, voor zover deze werken en materialen ter goedkeuring aan de Klant zijn voorgelegd.
 

Artikel 14 – Exoneratie

14.1 Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van The Business Factory daarvoor wordt vastgesteld, zal The Business Factory te zijner keuze ofwel een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde ofwel het geleverde gratis vervangen, mits het oorspronkelijk geleverde door The Business Factory is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is The Business Factory nimmer verplicht.

14.2 De aansprakelijkheid van The Business Factory voor enige schade die de Klant hetzij direct, hetzij indirect lijdt als gevolg van gebreken in de door The Business Factory geleverde diensten of goederen, is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake. De Klant doet afstand van zijn recht op grond van wanprestatie ontbinding te vorderen van hetgeen is overeengekomen.

14.3 The Business Factory is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die door of namens de Klant aan The Business Factory ter beschikking zijn gesteld. Het vervoer van werken en/of goederen geschiedt voor risico van de Klant.
 

Artikel 15 – Overmacht

15.1 In geval The Business Factory door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk en/of tijdig uit te voeren, heeft The Business Factory het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zulks ter uitsluitende keuze van The Business Factory, zonder dat The Business Factory tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

15.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij The Business Factory hetzij bij zijn leveranciers, transportstoringen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom

16.1 Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Klant aan The Business Factory materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Klant dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Klant mede ten behoeve van The Business Factory ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Klant dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, richtlijnen etc. De Klant vrijwaart The Business Factory ter zake van alle claims van derden en voor alle door The Business Factory te lijden en/of geleden schade als gevolg van het gebruik van de door de Klant ter beschikking gestelde materialen e.d.

16.2 De rechten van intellectuele eigendom op de werken die The Business Factory in het kader van een Opdracht voor de Klant ontwikkelt, liggen, tenzij anders afgesproken bij The Business Factory. The Business Factory verleent aan de Klant bij voorbaat een exclusieve licentie voor de looptijd van de overeenkomst om het werk te gebruiken overeenkomstig de omschrijving in de Opdracht in het bijzonder met betrekking tot de periode, het gebied en de media. Aan het einde van de overeenkomst dan wel een opdracht treden The Business Factory en de Klant met elkaar in overleg omtrent de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de door The Business Factory in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, waaronder mede begrepen moeten worden de broncodes van door de Klant ontwikkelde websites (indien en voor zover van toepassing).

16.3 Voor zover rechten (van intellectuele eigendom) van derden in het geding zijn, zal The Business Factory er zorg voor dragen dat in de afspraken met hen ten minste het gebruik van het werk in het gebied, de periode en de media als omschreven in de Opdracht is inbegrepen.

16.4 In geval een derde een vordering instelt ter zake van het gebruik van het door The Business Factory tot stand gebrachte werk en/of de daarvoor gebruikte materialen e.d. zijn de Klant en The Business Factory over en weer verplicht de ander hierover onverwijld schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is, indien en voor zover de ander daarvoor ingevolge deze voorwaarden aansprakelijk zou zijn dan wel een vrijwaringsverplichting op zich heeft genomen.

16.5 De Klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het door The Business Factory in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

16.6 De Klant is niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Business Factory.

16.7 The Business Factory is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
 

Artikel 17 – Aard en duur van de overeenkomst

17.1 The Business Factory behartigt de communicatiebelangen van de Klant binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht. De Klant is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van The Business Factory de overeengekomen Werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen. The Business Factory zal gedurende de looptijd van de Opdracht niet zonder overleg met c.q. toestemming van de Klant overeenkomstige diensten verlenen voor concurrerende (producten of diensten van andere) opdrachtgevers.

17.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de Opdracht voortvloeit, geldt de Opdracht van de Klant aan The Business Factory voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van zes maanden.

17.3 Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van zes maanden is de Klant verplicht de geldende honoreringsafspraak met The Business Factory na te komen als ware er van opzegging geen sprake. Tenzij anders is of op dat moment wordt overeengekomen, is de honorering van The Business Factory gedurende deze periode per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het inkomen dat The Business Factory gedurende het voorafgaande kalenderjaar van de Klant heeft genoten.
 

Artikel 18 – Afwikkeling relatie

18.1 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, broncodes en andere publiciteitsmaterialen die zich aan het einde van de relatie bij The Business Factory bevinden, zullen door de Klant op eerste aanvraag kosteloos aan de Klant worden overgedragen, nadat al hetgeen de klant aan The Business Factory verschuldigd is (uit welke hoofde ook) zal zijn voldaan. Alsdan zal The Business Factory ook zonder uitstel de media schriftelijk Opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de Klant dan wel een door hem aan te wijzen derde.

18.2 Indien de relatie tussen de Klant en The Business Factory eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.
 

Artikel 19 – Overdracht en plichten

19.1 Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

19.2 In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van de Klant om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de Klant een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
 

Artikel 20 – Bevoegde rechter

20.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin The Business Factory gevestigd is.
 

Lees ook:

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.
 

THE BUSINESS FACTORY
Havenstraat 76
1271AG Huizen

Telefoon: 035 – 75 071 76
E-mail: info@the-business-factory.nl
KvK: 50.55.98.93
BTW: NL170380646B01